Wyrejestrowanie pojazdu to czynność, którą należy wykonać w ściśle określonych przez prawo przypadkach. Jest to ważne, aby nie ponosić kosztów ubezpieczenia OC w momencie gdy pojazd nie będzie już użytkowany przez właściciela. Obecne przepisy wymuszają zachowanie ciągłości w płatności składek OC, już 3-dniowa przerwa w ciągłości polisy skutkuje nałożeniem kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). 

Decyzja o wyrejestrowaniu musi być przemyślana, gdyż pojazdu wyrejestrowanego nie można zarejestrować ponownie. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy pojazd odzyskano z kradzieży; aut zabytkowych; pojazdów ponad 25-letnich, uznanych przez rzeczoznawców za unikatowe; ciągników i przyczep rolniczych; aut wywiezionych/sprzedanych za granicą.

Kiedy należy wyrejestrować pojazd?

[podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym]

Obowiązek wyrejestrowania pojazdu ma miejsce w przypadku:

 • kradzieży pojazdu
 • kasacji/zniszczenia za granicą
 • sprzedaży lub wywozu za granicę
 • trwałej utraty (w wyniku pożaru, powodzi)*
 • wycofania z obiegu
 • przekazania do punktu demontażu/zbiórki odpadów

*WAŻNE – to również sytuacja, gdy pojazd został zabrany przez złomiarza bez wydania zaświadczenia o demontażu/kasacji. W takim przypadku zachodzi konieczność uiszczenia dodatkowej, wysokiej opłaty urzędowej, dlatego warto pamiętać o odebraniu zaświadczenia w momencie przekazywania pojazdu do kasacji i wybierać stacje demontażu, które wydają takie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowanie auta dokumenty
 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (do pobrania na stronie https://obywatel.gov.pl lub w urzędzie)
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu – w przypadku cudzoziemców)
 • dowód wpłaty
 • dodatkowe dokumenty, zależnie od powodu wyrejestrowania. Należy złożyć oryginały, chyba że zaznaczono inaczej.

a) kradzież pojazdu

 • pisemne oświadczenie o kradzieży i świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • zaświadczenie wydane przez Policję, potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • karta pojazdu, jeśli była wydana
  Jak usunąć konto na facebooku?

b) kasacja / demontaż pojazdu za granicą

 • potwierdzenie kasacji/demontażu za granicą
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeśli była wydana
 • tablice rejestracyjne

c) wywóz/sprzedaż za granicą

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą (umowa kupna-sprzedaży lub darowizny)
 • pisemne oświadczenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą

d) trwała utrata pojazdu

 • dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeśli była wydana
 • tablice rejestracyjne
 • dowód wpłaty na rzecz gminy, z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie (opłaty nie są stałe, wahają się od 800 zł do 1000 zł)

e) wycofanie z obiegu (jeden z poniższych dokumentów)

 • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu (np. oświadczenie producenta samochodu)
  lub
 • dokument potwierdzający odkupienie pojazdu (wycofany pojazd może odkupić jedynie firma, która wprowadziła go do obiegu)
  lub
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obiegu

f) przekazanie pojazdu do stacji demontażu / zbiórki odpadów

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu (lub równoważny dokument wydany w innym państwie)
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeśli była wydana
 • tablice rejestracyjne

Jeśli dokumenty nie są w języku polskim, należy dostarczyć ich tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
W przypadku braku dowodu rejestracyjnego, tablic lub karty pojazdu (w efekcie kradzieży, zgubienia, zniszczenia), należy dołączyć pisemne oświadczenie wyjaśniające powód ich braku.

Gdzie złożyć dokumenty?

Pojazd wyrejestrujemy w Wydziale Komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania (starostwo powiatowe lub urząd miasta – w przypadku miasta na prawach powiatu; lub urząd dzielnicy – w przypadku Warszawy).

Dokumenty można:

 • złożyć osobiście (w większości Wydziałów Komunikacji można zarezerwować wizytę online),
 • wysłać pocztą (koniecznie z potwierdzeniem nadania) 
 • złożyć przez internet (o ile dany urząd udostępnia taką opcję)

Ile trwa i kosztuje wyrejestrowanie pojazdu?

Koszt wyrejestrowania auta

Urzędowa opłata za wyrejestrowanie pojazdu to 10 zł. W przypadku, gdy dokumenty składa pełnomocnik (wymagane pisemne oświadczenie o pełnomocnictwie), opłata skarbowa wynosi 17 zł. Jeśli pełnomocnikiem jest osoba blisko spokrewniona, obowiązuje stawka podstawowa. Można ją uiścić w urzędzie lub przelewem na konto właściwego urzędu. W obu przypadkach warto zachować dowód wpłaty.

  Co zrobić, gdy buty są za duże?

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu trwa do 30 dni od momentu złożenia dokumentów. W szczególnych/skomplikowanych przypadkach czas ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Decyzję można odebrać w urzędzie albo otrzymać pocztą. W razie otrzymania decyzji odmownej, przysługuje 14-dniowy okres na złożenie odwołania.

Wyrejestrowanie auta a zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Nie należy mylić wyrejestrowania pojazdu z zawiadomieniem o zbyciu (przeniesieniu własności). Przeniesienie własności ma miejsce podczas sprzedaży auta – o tym fakcie należy poinformować dwie instytucje, przesyłając stosowne zawiadomienie (na formularzu), dołączając umowę kupna-sprzedaży:

 • Wydział Komunikacji (właściwy dla miejsca zarejestrowania pojazdu) – w ciągu 30 dni od sprzedaży
  [podstawa prawna: Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Art. 78 ust. 2 pkt 1)]
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pojazd ma wykupioną polisę OC i/lub AC – w ciągu 14 dni od sprzedaży 
  [podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK, art. 32 ust. 1]

Sprzedaż pojazdu nie wymaga jego wyrejestrowania.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Łukasz on Porady J8.pl

prawdziwe kompedium wiedzy o tym jak wyrejestrować samochód, dziękuję