Płyta indukcyjna w kuchni

Płyta induk­cyjna to już nie tylko nasze narzę­dzie pracy, ale coraz czę­ściej istotny ele­ment aran­ża­cji naszych wnętrz. Kie­ru­jąc się jej wybo­rem spraw­dzamy nie tylko jej funk­cjo­nal­ność, ale główny nacisk kła­dziemy na desing. Stąd jej wła­ściwa pie­lę­gna­cja stała się dla nas podwój­nie istotna. Ma zapew­nić pra­wi­dłowe użyt­ko­wa­nie naszego urzą­dze­nia i pozo­sta­wić naszą prze­strzeń este­tyczną.

Ogólne zasady dotyczące czyszczenia płyty indukcyjnej – o czym musimy zawsze pamię­tać!

Pod­stawa to sys­te­ma­tycz­ność. Płytę induk­cyjną czy­ścimy po każ­dym goto­wa­niu. Zaw­sze pamię­ta­jąc, że przy­stę­pu­jemy do tego po jej cał­ko­wi­tym wysty­gnię­ciu. Uży­wamy przy tym wyłącz­nie mięk­kich akce­so­riów i środ­ków nie powo­du­ją­cych zary­so­wań.

Nasz nie­zbęd­nik czyli czego potrzebujemy do czyszczenia płyty indykcyjnej.

Zabie­ra­jąc się do kom­ple­to­wa­nia środ­ków do pie­lę­gna­cji naszej płyty musimy zaopa­trzyć się w miękką gąbkę, ście­reczki z mikrow­łó­kien i deli­katne ręcz­niki papie­rowe.

Płyta indukcyjna

Możemy sko­rzy­stać ze spe­cja­li­stycz­nych deter­gen­tów, któ­rych sze­roką gamę znaj­dziemy na pół­kach skle­po­wych lub sko­rzy­stać z tego, co każdy z nas ma w swoim domu: płynu do mycia naczyń, mydła w pły­nie bądź sprayu do czysz­cze­nia szkla­nych powierzchni.

Do usu­wa­nia trud­niej­szych zabru­dzeń, na przy­kład przy­pa­lo­nego tłusz­czu, możemy sko­rzy­stać ze spe­cjal­nego skro­baka. Skro­bak taki z reguły sta­nowi kom­plet do naszej płyty induk­cyj­nej.

Jak wygląda procedura czyszczenia płyty indykcyjnej.

Pro­ce­dura czysz­cze­nia płyty nie jest skom­pli­ko­wana i nie powinna zabrać nam dużo czasu. Przy­stę­pu­jąc do niej zaczy­namy od dokład­nego roz­pro­wa­dze­nia za pomocą gąbki wybra­nego wcze­śniej deter­gentu po powierzchni całej płyty, pozo­sta­wia­jąc go na niej przez chwilę, celem roz­pusz­cze­nia wszyst­kich zabru­dzeń.

  Jak dbać o len?

W kolej­nym kroku zmy­wamy bar­dzo dokład­nie całość, w miarę potrzeby powta­rza­jąc obie czyn­no­ści. Na koniec płytę indukcyjną prze­cie­ramy miękką, suchą ście­reczką lub mięk­kim, suchym ręcz­nikiem papie­ro­wym, wyko­nu­jąc przy tym rów­no­mierne, kuli­ste ruchy dzięki czemu unik­niemy nie­este­tycz­nych smug.

Czyszczenie płyty indykcyjnej produktami ekologicznymi

Czyszczenie płyty indukcyjnej

Pamię­tajmy, że rów­nie efek­tyw­nie, co goto­wymi pro­duk­tami, swoją płytę możemy wyczy­ścić octem. W tym celu należy przy­go­to­wać jego roz­twór z wodą i nasą­czoną nim gąbką, tak jak w przy­padku czysz­cze­nia goto­wymi deter­gen­tami, prze­trzeć całą powierzch­nię płyty. Dla uzy­ska­nia lep­szych rezul­ta­tów nanie­siony roz­twór pozo­sta­wiamy na pły­cie na kilka chwil, a następ­nie całość dokład­nie zmy­wamy i wycie­ramy do sucha mięk­kimi akce­so­riami, pamię­ta­jąc, że od spo­sobu w jaki to robimy zależy, czy na naszej pły­cie pozo­staną tak bar­dzo nie­mile widziane smugi.

Preparaty ułatwiające czyszczenie płyty indukcyjnej!

Jak pra­wie w każ­dej dzie­dzi­nie, tak i w przy­padku  walki z zabru­dze­niami płyty induk­cyj­nej, na rynku możemy spo­tkać całe spec­trum, pro­duk­tów które uła­twią nam życie.

I tak dostępne są pre­pa­raty, dzięki któ­rym osią­gniemy efekt nie tylko w postaci sku­tecz­nego usu­nię­cia zabru­dzeń, ale które spra­wią także, jak zapew­niają pro­du­cenci, że powierzch­nia naszej płyty pokryta zosta­nie spe­cjalną, ochronną powłoką nada­jącą efek­towny połysk i co waż­niej­sze uła­twiającą kolejne czysz­cze­nie.

Co wię­cej same płyty są już tak kon­stru­owane, by ich pie­lę­gna­cja prze­bie­gała, jak naj­spraw­niej. Jeżeli jesteś na eta­pie wyboru nowego urzą­dze­nia możesz wybrać takie, które posiada funk­cję natych­mia­sto­wego ochło­dze­nia podłoża dzięki czemu do czysz­cze­nia możesz przy­stą­pić bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu korzy­sta­nia ze swo­jej płyty.

 Pamię­taj o systematyczności!

Brak sys­te­ma­tycz­no­ści w dba­niu o czy­stość powierzchni płyty induk­cyj­nej może zna­czącą wpły­nąć na spa­dek jej wydaj­no­ści. Pro­du­cenci ostrze­gają, że nawet nie­wiel­kie zabru­dze­nia, pozo­sta­wione na pły­cie, mogą spo­wo­do­wać wystą­pie­nie na niej nie­rów­no­ści, skut­ku­jące zmniej­sze­niem prze­ni­kal­no­ści cie­pła.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 2 reviews
by dynads on Porady J8.pl

bardzo na temat, dziękuję

by Nikolka on Porady J8.pl

Ja stosuję gotowe produkty do czyszczenia płyty indukcyjnej. Detergenty czyszczące nie są drogie.