Co czeka nas w modzie tej jesieni? Zasada wąsko­/sze­roko: sze­ro­kie ramiona, wąska talia, wąski dół. Jak co roku zali­czymy przy­naj­mniej kilka wiel­kich powro­tów.

Wra­cają czasy pun­ków, nie­śmier­telna pepitka, kape­lu­sze i lata osiem­dzie­siąte z podusz­kami na ramio­nach. Zostaną z nami wspo­mnie­nia let­nich kolek­cji w postaci kwia­to­wych prin­tów, bie­liź­nia­nych akcen­tów i ostrych kolo­rów fluo. Nie zabrak­nie też total­nych nowo­ści i to od nich zaczniemy nasz prze­gląd tren­dów na jesień 2019.

Hit sezonu – Mil­len­nial pur­ple.

Abso­lutna nowość i abso­lutny hit. Mil­len­nial pur­ple to nowy kolor, który jesie­nią zago­ści w naszych sty­li­za­cjach w wyda­niu total look. Jego paste­lowa barwa będzie nam koja­rzyć się z mie­szanką jogurtu jago­do­wego i kwia­tów bzu, prze­cho­dząc cza­sami w bar­dziej inten­sywne odcie­nie fio­letu, skoń­czyw­szy na doj­rza­łej śliwce obec­nej na wybie­gach w postaci skó­rza­nych i weł­nia­nych sty­li­za­cji.

Oczy­wi­ście, to nie jedyny trend w kolo­ry­stycz­nej pale­cie tej jesieni. Kolejny to kolor maślany, oscy­lu­jący na pogra­ni­czu bieli i kości sło­nio­wej łączony z beżem i brą­zem, ale także z kró­lową czer­nią. Jakby w kontrze pokaz Saint Lau­rent roz­błysł tej jesieni neo­nami. Jest to kon­ty­nu­acja trendu, który poja­wił się już latem.

Zresztą flu­ore­scen­cyjne tka­niny to nie jedyna ten­den­cja, która z naszych let­nich szaf pozo­sta­nie na jesien­nych pół­kach. Z pew­no­ścią zostaną z nami na dłu­żej kwiaty, roz­kwi­ta­jąc na sukien­kach i płasz­czach. Tej jesieni nie powi­nien nas dzi­wić widok zwiew­nych, kwie­ci­stych sukie­nek w połą­cze­niu z gru­bym kożu­chem, tym oczy­wi­ście z ubie­gło­rocz­nego sezonu. Nie odcho­dzą do lamusa rów­nież zwie­rzęce printy. Będą one na­dal gościły na
ubra­niach i w dodat­kach.

Gar­ni­tury i skóra w sezonie jesiennym.

Garnitury na jesień

Sta­wia­jąc na te dwa ele­menty gar­de­roby na pewno znaj­dziesz się w tren­dach. Gar­ni­tury nawet w ich trzy czę­ścio­wej odsło­nie są must have tego sezonu. Obszerne mary­narki, talio­wane wąskim paskiem paro­wać będziemy z rów­nie sze­ro­kimi spodniami i łączyć z topami, koszu­lami i sne­aker­sami w stylu retro. Gar­ni­tur będzie wszech­obecny zarówno w swo­jej bar­dziej męskiej odsło­nie, jak i w ultra kobie­cym wyda­niu w postaci gar­sonki. Uszyty z wełny albo twe­edu będzie gościł dosłow­nie wszę­dzie.

Tym­cza­sem skóra wraca do nas w postaci spodni, które spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji. Możemy je zesta­wiać dowol­nie: z gru­bymi swe­trami i bot­kami, bądź żakie­tami bez klap i butami na plat­for­mie, ale na pewno musimy je mieć.

A co na wierzch?

W okry­ciach wierzch­nich domi­no­wać będą po raz kolejny tren­cze. Tym razem dłu­gie i over­si­zowe, podob­nie jak mary­narki prze­pa­sane paskiem. Nowo­ścią będą te w kolo­rze fuk­sji. Na kolejny sezon, tak już wcze­śniej zostało to wspo­mniane, pozo­staną też z nami sztuczne futerka sty­li­zo­wane na lata 60-te i 70-te. Pow­rót nato­miast zali­cza pele­ryna. Cie­pła i ele­gancka będzie rzą­dzić w cza­sie jesien­nych spa­ce­rów po parku.

Tym­cza­sem na wie­czór …

Bie­li­zna i to nie­ko­niecz­nie wyłącz­nie wie­czo­rową porą. Let­nie bie­liź­niane topysaty­nowe zwiewne spód­nice zastą­pią sukienki halki i ele­ganc­kie rów­nież saty­nowe piżamki, do któ­rych wystar­czy już tylko dodać welu­rowe czó­łenka i ele­gancką biżu­te­rię, by spo­koj­nie móc tak wyjść w mia­sto.

Wiel­kie powroty.

Do łask wraca styl grunge. Ele­menty pun­kowe będą gościły w postaci obszer­nych, powy­cią­ga­nych swe­trów, czer­wono-czar­nych kra­cia­stych fla­neli, cho­ke­rów i ćwie­ków. Kolejny wielki powrót zali­cza też pepitka, co ucie­szy zwo­len­niczki bar­dziej kla­sycz­nej mody. Ozdobi ona gar­sonki, żakiety i spód­nice oraz zago­ści na naszych płasz­czach. I wresz­cie wra­cają też bufki rodem z lat osiem­dzie­sią­tych. Bufia­ste rękawy poja­wią się w sukien­kach i bluz­kach w swo­jej ele­ganc­kiej odsło­nie, a w tej codzien­nej zagosz­czą w swe­trach i spor­to­wych kurt­kach. Bufki z całą pew­no­ścią będą zde­cy­do­wa­nie jed­nym z najbar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych tren­dów jesieni 2019.

Przepych w  dodatkach na sezon jesienny.

Na głowy wra­cają kape­lu­sze typu buc­ket hat rodem z Bro­oklynu lat 80. oraz te z sze­ro­kim ron­dem ozdo­bione pió­rami bądź koronką, noszone do żakie­tów, ele­ganc­kich płasz­czów kur­tek.

Perłowa biżuteria

Na nogach poja­wią się sty­lowe raj­stopy zarówno te kla­syczne czarne, mocno kry­jące, jak rów­nież w odsło­nie bar­dziej eks­cen­trycz­nej na przy­kład w odcie­niu kwa­śnej limonki czy w wer­sji koron­ko­wej.

Wszech­obecne będą paski w swo­jej mini­ma­li­stycz­nej odsło­nie zawią­zane w talii jako uzu­peł­nie­nie mary­narki lub płasz­cza.

Dobrze widziane będą wszel­kie retro dodatki w postaci mod­nie wywią­za­nej apaszki lub kra­watu, per­łowa biżu­te­ria, wik­to­riań­skie koł­nie­rzyki, a na moka­sy­nach zagosz­czą złote łań­cu­chy.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Luśka on Porady J8.pl

Ja tam nie potrzebuję znać trendów na jesień, ubieram się tak jak mi się podoba 🙂