Scandi król salonów.

Styl skan­dy­naw­ski – abso­lutne top of the top w sty­li­za­cji wnętrz. Kró­luje w naszych prze­strze­niach domo­wych, cza­so­pi­smach bran­żo­wych, blo­gach i Insta­gra­mie, a jego kró­lo­wa­nie liczone może być już w latach. W ciągu tych wielu sezo­nów prze­szedł kilka drob­nych meta­mor­foz, deli­kat­nych liftin­gów i na­dal pięk­nie ewo­lu­uje. Jaki jest, co go cha­rak­te­ry­zuje, jak go wycza­ro­wać w naszych wnę­trzach? Oto on scandi – władca salo­nów, kuchni, jadalni, sypialni i łazie­nek.

Pro­sto i natu­ral­nie w stylu skandynawskim

Baza i główny filar stylu skan­dy­naw­skiego to natura. Natura w kolo­rach i mate­ria­łach. To drewno, wiklina, kamień, juta. To biel i sza­rość na ścia­nach, meblach, podło­gach. To także eklek­tyzm, który nie boi się łącze­nia i tylko pozor­nej przy­pad­ko­wo­ści. To bez­pre­ten­sjo­nal­ność, pro­stota, funk­cjo­nal­ność, czy­stość formy i umiar zgod­nie z naczelną zasadą mniej zna­czy wię­cej. To połą­cze­nie tego co stare, z tym co nowo­cze­sne, tra­dy­cyj­nego rze­mio­sła z nowo­cze­snym desin­gem.

Jasno i prze­stron­nie czyli skan­dy­naw­ski salon.

Taki salon stwo­rzą nam duże, koniecz­nie odsło­nięte okna i wszech­obecna biel, prze­ła­mana odcie­niami sza­ro­ści, a cza­sami nawet chłod­nym błę­ki­tem. Podłogi pokryte drew­nia­nymi, sze­ro­kimi deskami lub dużą klepką poma­lo­wane na biało lub roz­mytą, jasną sza­ro­ścią. To prze­strzeń wypeł­niona sosno­wymi lub jesio­no­wymi meblami, pro­stymi w for­mie, czę­sto suro­wymi, pięk­nie sta­rze­ją­cymi się. Ich uzu­peł­nie­niem będą tka­niny o gru­bych splo­tach, jutowe dywany, w cha­rak­te­ry­styczne paski i świa­tło w postaci lamp koniecz­nie w licz­bie mno­giej.

Do tego dodatki, które sper­so­na­li­zują nasz salon świece, obrazy na ścia­nach, ale także wikli­nowy fotel, czy stos ksią­żek. Skan­dy­naw­ski salon to także rośliny umiesz­czone w prze­źro­czy­stych, szkla­nych naczy­niach, pro­stych, cera­micz­nych wazo­nach lub suro­wych, gli­nia­nych doni­cach.

Kuch­nia i jadal­nia w stylu skandynawskim

Skan­dy­naw­ska, a więc prak­tyczna i funk­cjo­nalna. Ma być w niej czy­sto, przej­rzy­ście i wygod­nie.

Styl skandynawski w kuchni

Duży, pro­sty stół, z jasnym bla­tem i krze­słami naj­le­piej takimi nie­po­wta­rza­ją­cymi się, jakby zebra­nymi przy­pad­kowo. Stół, który będzie miej­scem spo­tkań wszyst­kich domow­ni­ków i ich gości, miej­scem wspól­nych posił­ków, ale także będzie miej­scem do pracy. Świet­nie zapro­jek­to­wana zabu­dowa, z dużymi bla­tami i ergo­no­micz­nymi roz­wią­za­niami uwzględ­nia­ją­cymi wszyst­kie nasze kuchenne potrzeby.

Kuch­nia skan­dy­naw­ska nie będzie prze­ła­do­wana sprzę­tem. Znaj­dziemy w niej tylko te nie­liczne urzą­dze­nia, które są nam nie­zbędne. Podob­nie będzie z dodat­kami. Będą w nie­wiel­kiej ilo­ści, pro­ste w for­mie i funk­cjo­nalne. Czę­sto będą miały za zada­nie prze­ła­mać biel i sza­rość, wpro­wa­dza­jąc kolor, ale wyłącz­nie jako akcent.

Sypial­nia z Pół­nocy

Miej­sce relaksu i wypo­czynku. Tu także biel będzie prze­pla­tać się z sza­ro­ścią i drew­nem. Na ścia­nach mogą poja­wić się tapety w natu­ralne motywy roślinne lub zwie­rzęce albo deli­katna sztu­ka­te­ria.

Łóżko powinno być pro­ste w kon­struk­cji. Naj­bar­dziej kla­syczne dla stylu będzie to wyko­nane z jasnego drewna. To tapi­ce­ro­wane będzie z kolei naj­czę­ściej szare. Jeżeli pojawi się zagłó­wek to wyłącz­nie w swo­jej naj­prost­szej for­mie bez nie­po­trzeb­nych ozdób, piko­wań czy guzi­ków. Na łóżku zago­ści natu­ralna, wyso­ko­ga­tun­kowa pościel, koce i narzuty. Nad łóż­kiem, o ile nie ma ono zagłówka, mogą zawi­snąć gra­fiki lub zdję­cia.

Sto­liki nocne pro­ste w for­mie i nie przy­tło­czone prze­sadną ilo­ścią bibe­lo­tów. Zago­ścić na nich powinny koniecz­nie lampki te nowo­cze­sne w for­mie z metalu lub te bliż­sze natury drew­niane. Może je zastą­pić poje­dyn­cza lampa podło­gowa lub desin­ger­skie kin­kiety na przy­kład takie na dłuż­szym ramie­niu. Kie­ru­jąc się ich wybo­rem ponow­nie sta­wiamy na funk­cjo­nal­ność i pro­stotę.

Na podło­dze poja­wią się dywany z natu­ralnej wełny lub futer. W rogu może sta­nąć pro­ste krze­sło lub pojemna, prak­tyczna komoda.

Łazienka w stylu skandynawskim

Styl skandynawski w łazience

Obo­wiąz­kowo z ele­men­tami drewna bądź to w postaci imi­tu­ją­cych je pły­tek bądź w postaci sza­fek, czy drew­nianego sto­łeczka na ręcz­niki. Pięk­nie w skan­dy­naw­skiej łazience odnaj­dzie się też natu­ralny kamień, czy bie­lona cegła. Wszystko to łączone ze stalą i szkłem dają­cymi poczu­cie ste­ryl­no­ści i powięk­sza­ją­cymi optycz­nie prze­strzeń. Szkło i stal mogą też poja­wiać się w postaci innych ele­men­tów takich jak na przy­kład chro­mo­wane nóżki czy uchwyty.

Styl skan­dy­naw­ski nie lubi cha­osu i bała­ganu, dla­tego wpro­wa­dza­jąc ozdoby na­dal kie­ru­jemy się zasadą mini­ma­li­zmu, a także tym, że ich nie­wiel­kiej ilo­ści ma towa­rzy­szyć natu­ral­ność i funk­cjo­nal­ność. W skan­dy­naw­skiej łazience znaj­dziemy więc wikli­nowe pojemne kosze, drew­niane prak­tyczne pudełka, płó­cienne lub frotte ręcz­niki. Całość aran­ża­cji dopełni nowo­cze­sne czę­sto ocie­ra­jące się już o loftowy styl oświe­tle­nie.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 2 reviews
by Olis on Porady J8.pl

skandynawski styl oraz japoński i wabi sabi to moje ulubione, przydałoby się więcej zdjęć gotowych aranżacji

by Anitka on Porady J8.pl

Coraz bardziej popularny jest styl skandynawski w domu. Ja też wnętrze domu zrobiłam w stylu Scandi