Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego do której dostęp ma każdy z obywateli. Wgląd w plany zapewniają strony gmin, gdzie możliwe jest pobranie całego dokumentu, lub szczegółowy przegląd jego części graficznej za pomocą tzw. geoportali.

Każdy MPZP składa się bowiem z dwóch części – tekstowej oraz graficznej. Dotyczą one polityki przestrzennej danych, szczegółowo określonych części gminy. Dokument ten jest niezwykle istotny w planowaniu przyszłego rozwoju przestrzennego oraz kształtowaniu ładu i funkcjonalności zarówno miast jak i obszarów wiejskich. 

Aspekty prawne planów miejscowych

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydawane są przez gminę w formie uchwały. Obowiązuje on wyłącznie na obszarze gminy, która go wydała, oraz dotyczy szczegółowo określonej granicami części gminy.

Plan musi spełniać szereg warunków dotyczących między innymi ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfortu ich życia, uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych i przyrodniczych. Uchwalenia planu mają na celu ochronę ładu przestrzennego, przyrody oraz wartości kulturowych i krajobrazowych, a także jakości warunków mieszkaniowych.

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan miejscowy w pierwszej części tekstowej zawiera wytyczne dotyczące wszystkiego co może znaleźć się na danym obszarze. Pierwszą, najważniejszą kwestią jest przeznaczenie gruntów. Każdy teren posiada swoje indywidualne przeznaczenie. Tereny mogą być przeznaczane m.in.: pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinną, usługową, przemysłową lub tereny zielone, a także rolnicze.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W przypadku budowy, warto sprawdzić tę kwestię, gdyż determinuje ona nasze przyszłe sąsiedztwo. Dzięki przeznaczeniu gruntów możliwe jest zapobiegnięcie większości potencjalnych konfliktów przestrzennych. Kolejną kwestią określaną przez plan jest minimalna powierzchnia działki budowlanej oraz maksymalny udział jej zabudowanej powierzchni. Ogranicza to rozdrobnieniu działek oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej przestrzeni między budownictwem. Ustawa reguluje również samą formę, kształt oraz wygląd zabudowy.

  Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

Unormowana może zostać kwestia rodzaju zabudowy – plan może dopuścić lub zabronić powstawania budynków wolnostojących lub w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Ustalana jest także liczba kondygnacji oraz maksymalna wysokość budynków.

Plan może również nakazywać lub zakazywać konkretnych rodzajów kształtu dachu oraz kolorystyki elewacji i zadaszenia budynków. Określa również szerokość elewacji frontowej oraz sposób zaopatrzenia w media, czyli sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną i ciepłowniczą. Część graficzna planu zawiera natomiast granice obszaru objętego planem, granice działek, kolorystyczne oznaczenie ich przeznaczenia oraz rozróżnienie numeryczne terenów, których dotyczą wytyczne.

Ważną kwestią są też granice zabudowy obowiązujące na niektórych działkach. Dzielą się na obowiązujące oraz nieprzekraczalne granice zabudowy. Fasady nowo powstałej zabudowy muszą odpowiednio przylegać lub nie mogą przekroczyć wyznaczonych linii. 

Kiedy potrzebny jest nam miejscowy plan zabudowy?

Przed podjęciem decyzji o zakupie danej działki szczególnie przydatne jest sprawdzenie planów, tak aby upewnić się co do naszych możliwości dotyczących budowy na tym terenie, a także naszego potencjalnego sąsiedztwa.

Ważne jest to także przed budową lub rozbudową naszego domu. Plan miejscowy wymagany jest również w innych celach projektowych oraz podczas procedur związanych z uzyskaniem kredytu budowlanego. Niezbędne jest wtedy uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP.

Jak wypełnić wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek o wypis i wyrys z plany miejscowego powinien zawierać: 

  • Dane wnioskodawcy, czyli osoby lub instytucji składającej wniosek. Potrzebne są dane personalne (imię, nazwisko/nazwa instytucji lub firmy) oraz kontaktowe (nr telefonu lub email)
  • Datę oraz miejsce, czyli kiedy i gdzie sporządzano wniosek 
  • Adres oraz nazwę organu do którego składamy wniosek – najczęściej jest to nazwa i adres urzędu gminy
  • Określenie podmiotu dla którego wnioskujemy o wyrys, czyli nieruchomość, działka lub obszar ograniczony konkretnymi ulicami, których plan nas interesuje. 
  Domowe sposoby na mrówki

Wniosek o MPZP składamy osobiście w urzędzie gminy, lub za pośrednictwem poczty lub emaila. Oprócz wniosku dołączyć należy także dowód potwierdzający zapłatę za wykonanie wypisu i wyrysu.

Plan zabudowy

Opłaty te reguluje ustawa, lecz zazwyczaj wynosi ona w przypadku wypisu – od 30 zł (do 5 str.) do 50 zł (powyżej 5 str.). W przypadku wyrysu jest to 20 złotych za każdą rozpoczętą stronę A4, lecz nie więcej niż 200 złotych. Maksymalna kwota za wypis i wyrys nie może jednak przekroczyć 250 złotych. Warto wiedzieć, że gotowy do wypełnienia wzór wniosku najczęściej możemy pobrać ze strony gminy.

Co gdy nasza działka nie jest objęta planem miejscowym?

W przypadku gdy działka, na której planujemy budowę nie jest objęta planem miejscowym należy wystąpić do danej gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety procedura określania warunków często jest czasochłonna, co przedłuża formalności związane z rozpoczęciem budowy nawet o kilka miesięcy.

Warto więc przed  zakupem działki sprawdzić czy jest on objęty planem, lub wystąpić o pozwolenie na budowę domu, w przypadku gdy działka graniczy z terenem już zabudowanym. 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 2 reviews
by Oasas on Porady J8.pl

bardzo dziękuję!!

by kiwi on Porady J8.pl

Bardzo ciekawy artykuł. Jestem na etapie budowy