Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, jednym z ważnym składowych całego procesu jest wpis do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W kwestionariuszu, który składa się online należy podać wybraną przez siebie formę opodatkowania. Dlatego dużo wcześniej przyszły przedsiębiorca powinien przygotować się do tej decyzji, skonsultować ją z księgowym lub doradcą, bo będzie ona skutkowała w wielu obszarach jego obecności na rynku małych średnich firm. 

O formie opodatkowania decyduje przedsiębiorca

To przedsiębiorca decyduje, jaka forma opodatkowania będzie obowiązywała jego firmę. Musi on wziąć pod uwagę zarówno rachunek ekonomiczny jak i rodzaj prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W naszym kraju obowiązują 4 formy opodatkowania dla działalności gospodarczej:

 • skala podatkowa, to najczęściej stosowany sposób rozliczania się z fiskusem, jest to forma opodatkowania zarówno przychodów przedsiębiorstwa jak i przychodów otrzymywanych ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych a także świadczeń pochodzących z ZUS, czyli zasiłków, rent oraz emerytur

 • podatek liniowy, to dobry wybór dla przedsiębiorców mogących pochwalić się już majątkiem i dochodowym przedsiębiorstwem, zawiera stałą stawkę podatku dochodowego 

 • karta podatkowa

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – skala podatkowa

Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych to najpopularniejsza forma opodatkowania wybierana przez przedsiębiorców. Polega ona na opodatkowaniu dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami, zgodnie z dwustopniową skalą. Dochód do wysokości 85 528 zł opodatkowany jest podatkiem o wysokości 18% minus kwota zmniejszająca podatek.

Natomiast dochód powyżej kwoty 85 528, do tej wartości zachowuje wysokość podatku 18%, ale ta część dochodu przekraczająca tę kwotę będzie już opodatkowana w wysokości 32%, minus kwota zmniejszająca podatek. 

Jaki rodzaj podatku

Jeżeli przedsiębiorca wybrał inną formę opodatkowania działalności gospodarczej, jedną z pozostałych trzech, może ją zmienić na skalę podatkową, zaczynając od 20 dnia następującego po miesiącu, w którym podatnik odnotował pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. Wolę zmiany formy opodatkowania należy zgłosić pisemnym oświadczeniem skierowanym do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Można to też zrobić poprzez wprowadzenie zmiany we wniosku CEIDG-1. 

  Jak założyć firmę w 2021 roku?

Skala podatkowa – zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczkę na podatek dochodowy przy wybranej formie opodatkowania na zasadach ogólnych opłaca się każdego miesiąca lub w sposób kwartalny. Model kwartalny mogą zastosować jednak tzw. mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Co miesiąc należy obliczyć obowiązującą zaliczkę i wpłacać ją na konto właściwego urzędu skarbowego, przy czym nie można przekroczyć 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Jeżeli dzień stanowiący ostateczny termin wpłaty zaliczki jest dniem wolnym od pracy, zaliczkę można zapłacić w najbliższym dniu roboczym.

Bonusem dla przedsiębiorcy jest zniesienie obowiązku składania  miesięcznych czy kwartalnych deklaracji podatkowych. Na koniec roku podatkowego, czyli do końca kwietnia, przedsiębiorca, tak jak każdy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, musi złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT-36. 

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – podatek liniowy

Podatek liniowy polega na opodatkowaniu dochodów jedną stałą stawką podatku, w tym przypadku jest to 19%. i nie ma tu znaczenia wysokość dochodu. Taką formę podatku przedsiębiorca może wybrać w formularzu rejestracyjnych do CEIDG i podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, swoją decyzję może zmienić zawiadamiając o tym właściwy urząd skarbowy lub wprowadzając nowe dane w formularzu rejestracyjnym. 

Zaliczkę na podatek dochodowy, również w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, reguluje się w systemie comiesięcznym lub kwartalnym. System kwartalny przysługuje jednak tylko małym podatnikom oraz przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.

Obliczoną wysokość zaliczki wpłaca się do właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Jeżeli ostatni możliwy do opłaty dzień przypada dnia wolnego od pracy, zaliczkę należy wpłacić w najbliższy dzień roboczy. I podobnie jak przy wcześniejszej formie, podatnik rozliczający się okresowo jest zwolniony ze składania miesięcznych deklaracji podatkowych. 

  Blik co to jest?

Na zakończenie roku podatkowego, czyli do 30 kwietnia, przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym składa swoje roczne zeznanie podatkowe PIT na druku 36-L

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, która uniemożliwia pomniejszanie przychodu o poniesione koszty podatkowe. Formą rekompensaty będą dla podatnika niskie stawki ryczałtu. W zależności od danej działalności gospodarczej stawki ryczałtu wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. 

Korzystne stawki ryczałtu nie są jednak dla wszystkich przedsiębiorców. Mogą z nich korzystać tylko osoby fizyczne uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz spółki cywilne osób fizycznych i spółki jawne osób fizycznych. Warunkiem dla nich wszystkich jest wysokość przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Przychód ten nie może przekroczyć:

 • 250 000 euro z działalności prowadzonej jednoosobowo, samodzielnie

 • 250 000 euro z działalności prowadzonej w formie spółki, przy czym kwota ta jest sumą przychodów wszystkich wspólników spółki

Działasność gospodarcza podatki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania przysługuje też przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w danym roku podatkowym a nie korzystających z kolejnej formy opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Nie ma tu znaczenia wysokość uzyskiwanych przychodów. Jednak ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera cały szereg rodzajów działalności, które nie mogą zostać objęte ryczałtem. 

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – karta podatkowa  

Ostatnią, czwartą formą opodatkowania przychodów obowiązującą w naszym kraju jest karta podatkowa. Kwota wpłacana na konto urzędu skarbowego przed podatnika nie zależy od uzyskiwanych przez niego przychodów. Kwota ta zależy od: 

 • rodzaju działalności

 • liczby pracowników

 • liczby ludności w miejscowości prowadzenia działalności

 • rozmiaru działalności

 • wieku podatnika

Karta podatkowa może zostać zastosowana wyłącznie do rodzajów działalności wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a podatnicy ją stosujący muszą: 

 • wydawać faktury i rachunki

 • prowadzić ewidencję zatrudnienia pracowników

 • rozliczać zaliczki na podatek oraz składki ZUS od wynagrodzeń pracowników

 • płacić podatek w postaci karty podatkowej

 • rozliczać się deklaracją PIT-16A do 31 stycznia

 • informować urząd o zmianach w zatrudnieniu pracowników

 • sporządzać wykaz składników majątkowych na okoliczność likwidacji działalności gospodarczej
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 3 reviews
by Iaaa on Porady J8.pl

Trzeba zaufać księgowej 🙂

by Angi on Porady J8.pl

forma opodatkowania ważna sprawa, bo optymalizacja musi być

by Krzysiek on Porady J8.pl

i tego właśnie szukałem, krótko i na temat bez wodolejstwa i prawniczego bełkotu