Koszty uzyskania przychodu – obliczanie

Wiosna każdego roku kojarzy się z czasem rozliczeń z fiskusem. Wiele osób złożenie zeznań podatkowych pozostawia księgowym i prężnie działającym biurom rachunkowym. Osoby ambitne chcą jednak czasem wyliczyć wszystko samodzielnie, by osiągnąć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Częste wątpliwości związane są z tajemniczo brzmiącymi kosztami uzyskania przychodu. Czym są wskazane koszty i w jaki sposób ująć je w deklaracji PIT? Wyjaśniamy.

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to pojęcie zdefiniowane przez przepisy podatkowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, art. 22 ust. 1) jasno precyzuje, czym są tego rodzaju obciążenia pieniężne.

Stanowi, iż koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Innymi słowy, są to koszty, jakie musi ponieść każdy, kto chce zarabiać. Obliczane są poprzez zsumowanie nakładów własnych, dzięki którym zarobkowanie w ogóle stało się możliwe.

Kosztem takim mogą być np. wydatki poniesione na dojazd do pracy poza miejscowość zamieszkania pracownika. Źródłem powstania kosztów uzyskania przychodu mogą być:

 • renta lub emerytura;

 • stosunek pracy lub stosunek służbowy;

 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną;

 • prawa autorskie;

 • pozarolnicza działalność gospodarcza i działalność wykonywana osobiście;

 • działy specjalne produkcji rolnej;

 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa;

 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe;

 • odpłatne zbycie nieruchomości, ich części, udziałów w nieruchomościach wspólnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 Ustawy):

 • działalność prowadzoną przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

 • inne źródła wskazane w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Szybkie pisanie na klawiaturze

Jak działają koszty uzyskania przychodu?

Ustalenie, jakie dokładnie nakłady finansowe można „wrzucić” w koszty uzyskania przychodu wymaga szczegółowej analizy, ponieważ u każdego sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej.

Koszty uzyskania przychodu

Zdarza się, że są ponoszone w związku z zarobkowaniem takie koszty, których nie można odliczyć w zeznaniu rocznym. Warto zatem znać katalog wydatków, które są klasyfikowane jako koszty uzyskania przychodu i zastanowić się, czy w danej sytuacji wydatki tego typu zostały poniesione.

Każdorazowo jest to kwestia indywidualna. Do kosztów uzyskania przychodu z pewnością zaliczyć nie można:

 • przedawnionych wierzytelności;

 • darowizn i dobrowolnych wpłat;

 • wydatków poniesionych na nabycie gruntów;

 • odpisów oraz wpłat na fundusze;

 • jednorazowych odszkodowań za wypadki w pracy;

 • wydatków na spłatę pożyczek i zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

Co zatem możemy sobie bezpiecznie odliczyć, aby nie mieć problemów z urzędem skarbowym? Przykładowymi kosztami uzyskania przychodu mogą być: 

 • wydatki na prowadzenie księgowości;

 • eksploatacja samochodu;

 • koszty utrzymania biur i lokali, sprzętów, a także elementów wyposażenia;

 • koszty reklamy i marketingu;

 • wydatki na kursy i szkolenia;

 • amortyzację środków trwałych.

Co z kosztami uzyskania przychodu?

Jeśli koszty uzyskania przychodu, jak sama nazwa wskazuje, mają być ściśle powiązane z notowanymi przychodami, warto wiedzieć również, czym w ogóle jest przychód w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Otóż, mianem przychodu określa się, zgodnie z art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń wyrażonych w naturze lub ich równowartość. Do dochodu zalicza się następujące korzyści:

 • zasadnicze wynagrodzenia oraz środki za tzw. pracę po godzinach;

 • dodatki i inne świadczenia określone w ustawie;

 • nagrody i wyróżnienia.

Koszty uzyskania przychodu będą zatem nieodłącznie sprzężone z wymienionymi gratyfikacjami. Logicznym zatem jest fakt, iż aby odliczyć te koszty w deklaracji podatkowej składanej cyklicznie co roku, w pierwszej kolejności należy wygenerować jakikolwiek przychód, a następnie sprawdzić, jakie obciążenia finansowe ponieśliśmy w związku z jego uzyskaniem bądź zabezpieczeniem. 

  Odstraszacze na koty

Jak obliczyć swój przychód?

Przychód jest sumą wszelkich wpływów, natomiast przychód uszczuplony o koszty jego uzyskania nazywany jest dochodem. Obliczając przychód, należy zsumować kwoty netto, czyli bez naliczania podatku VAT.

Jak obliczyć swój przychód

Jeśli dany podmiot wystawia faktury, to uznaje się, iż przychód powstaje z chwilą wystawienia dokumentu, niezależnie od faktycznego momentu jego opłacenia. Dlatego też kwoty z faktur wystawionych w danym miesiącu liczą się na ten miesiąc, nawet jeśli termin płatności jest odroczony na miesiąc kolejny. Do przychodu nie wlicza się również wartości zwróconych produktów oraz skont czy bonifikat.

Zarówno przychód, jak i dochód są liczone na konkretny moment. Może to być rozliczenie miesięczne, kwartalne bądź roczne, albo też niestandardowe okresy rozliczeń. W przypadku osób uzyskujących wpływy z kilku różnych działalności bądź prac, wpływy te należy zsumować i przychodem jest ich całokształt.

Prawidłowe obliczenie przychodu jest niezwykle ważne, ponieważ to on stanie się podstawą, od której odejmuje się koszty uzyskania przychodu.  

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Jacek on Porady J8.pl

Podatki są czarną magią dla mnie.